Algemene voorwaarden

Home > Algemene voorwaarden
  1. Alle aanbiedingen, leveringen en diensten van Holland Label voor goederen of diensten vinden uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden plaats. Afwijkende afspraken behoeven een schriftelijke bevestiging.
   1. Alle door Holland Label gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend in die zin dat Holland Label deze na de aanvaarding daarvan nog onverwijld kan herroepen. Schriftelijke, online via de website, per e-mail of mondeling telefonisch gegeven orders zijn bindend. Mondeling overeengekomen aanvullende overeenkomsten vereisen de schriftelijke bevestiging van beide zijden, bijvoorbeeld via e-mail. Holland Label behoudt zich te allen tijde het recht voor om het aannemen van orders te weigeren.
  2. De in de aanbiedingen, orders, bevestigingen en overeenkomsten genoemde levertijden worden naar beste kunnen opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Overschrijding hiervan, door welke oorzaak dan ook, zal de koper, behoudens diens wettelijke rechten tot opschorting, nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

 

  1. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, zulks ter gezamenlijke beoordeling van Holland Label en de koper, zullen partijen in nader overleg met elkaar treden.

 

  1. Reclames van de zijde van de koper worden slechts in behandeling genomen indien en voor zover deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk ter kennis van Holland Label zijn gebracht.

 

  1. Betaling: de geleverde goederen blijven tot de volledige betaling eigendom van Holland label.
    1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling aldus plaats te vinden dat 100 % netto-contant wordt voldaan bij het verstrekken van de opdracht, na goedkeuring van de uitmonstering. Herhaalopdrachten 30 dagen na factuurdatum.
    2. Indien betaling niet binnen in het vorige lid vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de koper van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
    3. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het met inbegrip van voornoemde rente door de koper verschuldigde bedrag.
  2. De verzending van de goederen geschiedt steeds, voor risico van de koper, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

 

  1. Tenzij anders overeengekomen is het Holland Label toegestaan aantallen labels volgens bestelling te leveren met een afwijking van 15 % onder of boven het bestelde aantal; de lengte als ook de breedte van de van de speciaal geproduceerde goederen mogen 10% afwijken tov de overeengekomen lengte en breedte. Het volledig namaken van de kleuren der voorgelegde stalen of modellen kan niet gewaarborgd worden.

 

  1. Voor zover de klant goederen naar klantspecificaties door Holland Label laat produceren en leveren, is het de taak van de klant om te waarborgen, dat door de goederen geen octrooirechten van derden, met name naam- en merkenrechten geschonden worden. De klant stelt Holland Label hierin voor aanspraken van derden vrij. Dit geldt met name voor door de klant geüploade aan Holland-Label verzonden beeldbestanden. Mocht een derde partij op basis van een vermeende schending van rechten vorderingen jegens de verkoper indienen, zo is de koper verplicht om aan de juridische verdediging deel te nemen en bijvoorbeeld het bestaan van licenties of prioritaire rechten te bewijzen. Holland Label is bevoegd om aanspraken van derde te erkennen en regres te eisen van de koper, als de koper niet tijdig het bestaan van prioritaire rechten kan bewijzen en een voorschot voor voldoende zekerheid voor de kosten van de procedure betaald. De koper dient aan Holland Label de kosten en schade te vergoeden, welke door gegronde of erkende vorderingen van aanspraken van derden zijn ontstaan, in het bijzonder kosten van rechtsbijstand, betaalde schadevergoeding of schade die voortvloeit uit de vernietiging van goederen.

 

  1. Met de aankoop van de goederen draagt de klant de beeldrechten van het vervaardigde product over aan Holland Label zonder de noodzaak van een afzonderlijke overeenkomst. Holland Label is het toegestaan om productfoto’s in redelijke hoeveelheden als referentievoorbeeld op haar websites of andere publicaties te gebruiken. De klant blijft het voorbehouden om tegen dit recht zonder opgave van redenen bezwaar te maken.

 

  1. De klant stemt met het geven van een order uitdrukkelijk in, dat Holland label gegevens uit de overeenkomst, voor doeleinden van gegevensverwerking opslaat en zich het recht voorbehoudt om de gegevens aan derden (bijv. pakketdiensten, verzekeringen) door te geven, voor zover dit noodzakelijk is voor de orderverwerking. De klant heeft het recht om deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst te herroepen.

 

 1. Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank voor alle geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst is in Leeuwarden. Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden of gaten vertonen, blijven de overige bepalingen hiervan onaangetast.